תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים לעיל, לרבות מדיניות הפרטיות וכיוצא בזאת בכול דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה , תנאי השימוש וכול התוכן האמור באתר מנוסחים בלשון זכר אך הם תקפים לגברים ונשים כאחד.
1. מטרת תנאי השימוש הינה הסדרת היחסים בין חברת “ביג גוב’ס” לבין כול אדם המשתמש או צורך את שירותי החברה ו/או בכול שירות אחר שמעניקה חברת ” ביג גוב’ס” כפי שיובהר לעיל.

2. זכויות הקניין הרוחני לרבות הזכויות המוסריות וכיוצא בזאת אופן הצגתו ועריכתו של המידע אשר מופיע בכלל השירותים שהחברה (להלן:״ביג ג׳ובס) מציעה לרבות באתר האינטרנט שמורים באופן בלעדי לחברת ״ביג ג׳ובס״. למען הסר ספק המחירים המוצעים למעסיקים המפרסמים מודעות דרושים, קמפיינים וכדומה באתר אינם מקנים להם זכויות כלשהן על המידע שבאתר לרבות תמונות, סרטונים או כל מידע פרסומי אחר שנמצא באתר או בשירותים שהחברה מציעה.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, המודעות, הדיוורים, המסרונים וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר אשר נשלחים על ידי ״החברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס) לרבות סיווג, סידור, הצגה של המידע, המודעות המופיעות באתר והמסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולריים (להלן: ״התוכן״), הינם רכושה הבלעדי של ״החברה״.


4. אין לעשות באתר, בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אך ורק לצורך חיפוש עבודה ורשאי לשלוח אך ורק קורות חיים באמצעות אלה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אלה לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים. בכלל זה, חל איסור גורף ומוחלט על שליחת פרסומות ו/או חומרים שיווקיים למעסיקים אשר פרסמו משרות באתר, תוך התחזות ל”מחפש עבודה”. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהפרת הוראות סעיף 4 זה (או כל חלק מהן), תגרום ל״חברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס) וללקוחותיה נזקים רבים, כספיים ושאינם כספיים, ויצטרך לשלם 700 ₪ פיצוי מבלי להוכיח את הנזק.


5. . פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של חברת “ביג גוב’ס” (להלן : ״החברה״) לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם.
״החברה״ אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ״החברה״, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ״החברה״ או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. ״החברה״ לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
השירותים והמידע הזמינים במסגרת שירותיה עלולים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות כתיב ו/או טעויות אנוש וכו’. ״החברה״ אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי שירותיה יהיו ללא תקלות והפרעות או כי תקלה תתוקן , או כי השרת או השירות המספקים את תוכן האתר והשירותים הכוללים יהיו נקיים מוירוסים או ממתקפת סייבר וכיוצא בזאת לשאר נזקי האינטרנט השונים. ״החברה״ אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או בחומרים המסופקים באמצעות השירותים יהיו מדויקים, נכונים, או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי ״החברה״ לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש .

6. ״החברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס״) אינה אחראית על מודעות ו/או פרסומות ו/או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעות באתר או בכול מסגרת השירות של ״החברה״.
המשתמש מצהיר בזאת כי כול תביעה ו/או הליך משפטי בגין השירותים אשר סופקו לו מהצד השלישי במסגרת השירות שסופק ע”י ״החברה״ יתבצע ויתנהל אך ורק מול הצד השלישי ול״החברה״ אין שום קשר משפטי לתביעות מסוג המתואר לעיל .

7. . כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים כאחד ובכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באתר מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988. לנוחות המשתמשים מוצגות המשרות באתר, בין היתר, על-פי פילוח קטגורי. פילוח זה נעשה לצורכי נוחות החיפוש בלבד ואין בו, בשום צורה ואופן שהוא, כדי למנוע את פנייתו של מי מבין.

8. ״החברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס״) מתחייבת לא לעשות כול שימוש בפרטים האישיים של המשתמש אך ורק במסגרת שימוש המשתמש באתר ו/או בשאר מסגרת השירותים של ״החברה״.
יחד עם זאת, שומרת ״החברה״ על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
המשתמש מצהיר בזאת כי ״החברה״ רשאית לאסוף את נתוניו ופרטיו האישיים וכמו כן לשלוח לו מסר באמצעות דוא”ל ו/או הודעת SMS ו/או בכול שאר דרכי התקשרויות כולל טלפונית אך ורק במסגרת השירות אותה מעניקה ״החברה״.
9. ״החברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס״) עושה שימוש במערכות אבטחה נוקשות ומתקדמות בשוק , יש לציין כי רוב המידע שבאתר נשמר במקומות מאובטחים ולא מקוונים .
המשתמש מצהיר בזאת כי במקרה של פריצה ו/או גניבת מידע לאתר ו/או לשאר מאגרי המידע שברשותה ״החברה״ אינה תיהיה אחראית על המידע אשר נגנב .

10. השימוש באתר ובשאר שירותיה של ״החברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס״) הינו אישי , המשתמש מתחייב בזאת לא להעביר הודעות הן במייל, מסרון ו/או בשאר השירותים ש״החברה״ מספקת, לאדם אחר ו/או לצד שלישי .

11. המשתמש מצהיר הזאת כי במידה ויעביר את ההודעה הן במייל ו/או במסרון SMS ו/או בשאר השירותים שבמסגרת ״החברה״ הדבר עשוי לגרום לטעות בזיהוי שלו כמשתמש , במקרה זה ״החברה״ לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו למשתמש והוא לא יהיה זכאי לפיצויים בגינם.

12. למען הסר ספק ״החברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס״) אינה אחראית לכל נזק אשר נגרם ו/או יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש שלא כצורך ו/או בשימוש סטנדרטי באתר ו/או בשאר השירותים ש״החברה״ מספקת ללקוחותיה.

13. ״החברה״ (להלן: ״ביג ג׳ובס״) רשאית להפסיק ו/או לשנות את השירות או חלק ממנו , ללא הודעה או התראה מוקדמת , המשתמש מצהיר בזאת כי במקרה כזה ״החברה״ אינה אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן כלשהו שייגרם עקב הפסקת השירות כאמור.

14. במסגרת שימוש המשתמש באתר רשאי המשתמש ליצור פרופיל אישי , הפרופיל האישי הינו מאגר אשר מרכז אליו את נתוניו האישיים של המשתמש הכוללים פרטיים אישים (שם ,שם משפחה, מספר טלפון , כתובת כתובת מייל וקו”ח) , המשתמש מצהיר בזאת כי ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) רשאית לשנות את הפרופיל האישי שלו לפי שיקול דעתה וצרכיה.
המשתמש רשאי לשנות ולערוך את הפרופיל האישי מעת לעת ולעדכן את קורות החיים שלו לפי מסגרת תנאי השימוש.

15. כחלק ממיגור תופעת פרופילים המזויפים ושיבוש פעולות עסקיות לא אתיות הכוללות בין היתר יצירת מאגר קו”ח של מועמדים ו/או שימוש בקורות חיים על מנת לסחור בקורות חיים של המועמד ו/או כול פעילות עסקית לא אתית , ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) שומרת לעצמה את הזכות לחסום ולסנן פרופילים פיקטיביים מבלי להמציא הוכחות כלפיי המשתמש או כלפי צד שלישי.

16. ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) מצהירה בזאת כי חל איסור מוחלט להפלות מחפשי ו/או מחפשות עבודה ו/או עובד/ת וזאת על פי חוק שיוון הזדמנויות בעבודה, לרבות בנוגע לשכר עבודה, כאמור גם בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו-1996 ,״החברה״ מבהירה בזאת כי שיוון תעסוקתי בין המינים , המגזרים או בכול היוצא בזאת (כפי שמוזכר לעיל בסעיף 7) הינו ערך חשוב, והיא חורטת אותו על דגלה ועושה ככול שניתן על מנת למגר את התופעה ולמנוע את הנזקים הכרוכים בה.
17. חלק מהמשרות שבאתר מוגדרות כמשרות “בלעדיות” על ידי המעסיק , ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג גוב’ס”) מבהירה בזאת כי היא אינה מבצעת בקרה ואימות של המשרות “כבלעדיות” ואינה מתחייבת כי המשרות הנ״ל אינן מפורסמות על גבי פלטפורמות עסקיות אחרות , במקרה זה ״החברה״ לא תישא באחראיות המשפטית הרלוונטית למקרה המתואר לעיל, והאחראיות במקרה זה חלה אך ורק על המעסיק אשר פרסם את המשרות.
18. השימוש בשירותים ש״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) מספקת מותנה בהסכם התקשרות מוסדר אשר יתבצע עם ״החברה״ ועמידה בכל תנאי התשלום ותנאי השימוש בעת הרישום כמשתמש באתר אי עמידה בתנאי התשלום ו/או תנאי השימוש ו/או בהסכם ההתקשרות תתיר ל״החברה״ לפעול בכל דרך על מנת להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש והוא יהיה חייב בפיצוי בגובה של כ- 500 שקלים ויהיה חשוף לתביעות משפטיות מצד ״החברה״.
19. קמפיינים ו/או משרות ו/או פרסומים אשר יעלו גבי האתר של ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) יהיו כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של ״החברה״ .
20. ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את שירותי ״החברה״ ו/או חלק מהם לרבות השירותים המוצעים באתר ללא הודעה למשתמש וכיוצא בזה ״החברה״ שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתוכן ו/או במידע ו/או בכל שירותי ״החברה״ לרבות השירותים המוצעים באתר ו/או שינוי בשיוכן של המשרות המפורסמות בו מעת לעת על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מראש. כמו כן ״החברה״ לא תיהיה אחראית על תוכן המשרות אשר ישלחו למשתמש בכל דרכי התקשרות לרבות הודעות בדוא״ל ומסרונים בהתאם להגדרות אשר הזין המשתמש באתר רישומו לאתר.
21. ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) חורטת על דגלה את ערך השקיפות , ערך זה הינו בעל חשיבות עליונה ומתוך כך ״החברה״ מתחייבת בזאת לפעול בשקיפות מלאה ותום לב כלפי המעסיקים ו/או המשתמשים וכלפי צד שלישי למיניהם.
22. ״החברה״ (להלן: חברת ״ביג ג׳ובס״) שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההסכם הזה מעת לעת, ושימוש בשירותי ״החברה״ בכל עת מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים המופיעים באתר ״החברה״.
23. תנאי הסכם זה יחולו אך ורק בדיני מדינת ישראל.

צרו איתנו קשר

למידע נוסף אודות שירותי Big-Jobs השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

ראשון עד חמישי: 8:00 - 18:00. שישי: 8:00 - 13:00
כתובת: יזרעאל 19 שוהם